OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  • 100. Yıl Blv No:55/F, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara
  • +90 312 386 xxxx Show
  • www.ostimteknik.edu.tr

Ostim Teknik Üniversitesi, OSTİM Vakfı tarafından 2017 yılında Ankara'da kurulmuş vakıf üniversitesidir.

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Vakfı tüzüğünde belirtilen amaçlar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ana ilkeler; Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş usuller ve Ana Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda ve aşağıdaki esaslara göre yönetilir;

Üniversitenin karar alma, işleyiş, geri bildirim ve gözetim süreçlerinde, başta sanayici kesimi olmak üzere paydaşların aktif katılımını sağlayacak mekanizma ve araçları kurgulayan,

“Sanayinin Üniversitesi” konseptine uygun akademik ve idari yapılanma tasarımı yapan,

Öğrenen merkezliliği eğitim müfredatlarında esas alan,

Kazanım ve çıktı odaklı olarak eğitim programlarını ve süreçlerini tasarlayan,

Eğitim programları müfredatlarında mesleki yeterliğe odaklanan ve mesleki yeterliği önceleyen,

Eğitim programlarında iş yerinde ve iş başında yaparak öğrenmeyi esas alan,

Eğitim programlarında girişimcilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesini ve yeniliğe yatkınlık kazandırmayı esas alarak müfredatı buna göre tasarlayan,

Mezunlarının sosyal sorumluluğu ve kültürel farkındalığı yüksek bireyler olarak mezun olmalarını hedefleyerek bunlara ilişkin ağırlıklı olarak müfredat dışı proje bazlı etkinlikler tasarlayan,

Eğitim müfredatlarının tasarlanmasında karar alma, uygulama ve gözden geçirme süreçlerinde, başta sanayici kesimi, öğrenciler ve mezunlar olmak üzere paydaşların aktif katılımını tasarlayan,

Öğrencilerin eğitim, uygulama ve proje, ödev vb yükümlülüklerinde, bileşimi farklılık gösteren ekip halinde çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarım yapan ve özendiriciler geliştiren,

Üniversitede akademik ve idari yönetim ve işleyiş süreçlerinde kurumsal yönetim ilkelerini (adil olma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk) esas alan yönetişim modelini kurgulayıp işleterek sürdürülebilir karşılıklı güveni tesis edecek mekanizmaları tasarlayan,

Akademik özgürlük ve fikir özgürlüğü ile farklı kültürlere ve görüşlere tahammülü ve hoşgörüyü esas alan bir üniversiteyi amaçlayan,

Öğrenenlerin ve mezunların ulusal ve uluslararası çalışabilecek mesleki ve kişisel donanıma sahip olmasını hedefleyen ve buna göre eğitim-öğretim müfredatlarını oluşturan,

Mezunlarına uluslararası yaygın kullanılan bir lisanı mesleki bakımdan iletişim kurabilecek düzeyde kazandıran ve ikinci yabancı lisan imkânı sunarak teşvik eden,

Üniversitenin eğitim-öğretim kadrosunu oluştururken; endüstri ve iş dünyası tecrübesi ile yenilik, fikri mülkiyet, girişimcilik, ekonomik katkı ve ticarileşme performansına öncelik veren ve eğitim kadrosunu bu yönde özendiren,

Öğrenenlerin farklı alanlarda kazanımlara sahip olmalarına imkân veren özellikle diploma programlarında farklı profillerde mezun verecek şekilde eğitim-öğretim müfredatlarını tasarlayan,

Öğrencilerin, eğitim programları arasında hareketliliğine izin vererek karar değiştirme ve seçim özgürlüğünü destekleyen,

Öğrenme kazanımlarının ve bunun unsurları olan, ders, modül, kredi, not ve diğer bileşenlerin transferine uygun olacak şekilde diploma dışı kurs ve programları tasarlayan, yeterlilik ekleriyle bunu destekleyen,

Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirmelerde ve dokümantasyonlarda görünür olmasını sağlayacak bir yaklaşımı benimseyen, bunun mekanizma ve araçlarını tasarlayan; yayın, proje, AR-GE, fikri mülkiyet, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi Üniversite faaliyetlerinin ve eğitim-öğretim programlarının odağına yerleştiren,

Üniversitedeki bilgi ve beceri kazanımlarının ve bilgi üretiminin ilke olarak proje ve araştırma odaklı olmasını öngören; proje, yayın, fikir ve ürün geliştirmeyi ödüllendiren,

Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı reformlarını esas alan ve bu yöndeki uluslararası ve ulusal güncellemeler için uyum mekanizmaları öngören (yeterlilikler çerçevesi, kalite güvencesi, istihdam edilebilirlik, uluslararasılaşma, hareketlilik, çift dal, yan dal, sosyal boyut, çift diploma, ortak derece, tanıma ve denklik gibi boyutları eğitim müfredatlarında ve kurumsal ve işlevsel kurguda dikkate alan),

Yurtiçinde ve yurtdışındaki akran kuruluşlar ve organizasyonlarla, eğitim, staj, hareketlilik, ortak derece ve çift diploma ile ortak eğitim programları tasarlayan,

Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik uluslararası uygulamalarla uyumlu politika çerçevesi geliştiren ve etkin uygulama mekanizmaları tasarlayan,

Yaşamboyu öğrenme mekanizmalarını ve enstrümanlarını uluslararası yaklaşımla uyumlu olarak tasarlayan,

Örgün ve yaygın eğitimi ve serbest öğrenmeleri belgelendirme mekanizma ve enstrümanlarını, transfer edilmeye imkân verecek şekilde diploma ve sertifika programlarında göz önünde tutan

yaklaşım, Üniversitenin yönetişim felsefesini ve uygulama modelini oluşturur.